banner-page

Kế hoạch AVET

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội diễn văn nghệ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2019

(Gọi tắt là AVET)

(ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-LĐTBXH ngày    tháng    năm 2019

của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– AVET là hoạt động văn hóa thường kỳ nhằm duy trì, thúc đẩy và nâng cao chất lượng phong trào văn hóa nghệ thuật quần chúng trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tăng cường bồi dưỡng nhân cách, giáo dục chính trị tư tưởng, lối sống, thẩm mỹ toàn diện đi đôi với thi đua dạy tốt, học tốt, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên.

– Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho học sinh, sinh viên, ngăn chặn tệ nạn xã hội xâm nhập học đường trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

– Thông qua AVET để củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thực tiễn các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong học sinh, sinh viên.

2. Yêu cầu

– AVET huy động được đông đảo học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cả nước tham gia, trở thành phong trào rộng lớn trong toàn ngành được tổ chức từ cấp cơ sở, cấp tỉnh, thành phố và cấp toàn quốc.

– Lựa chọn được những đơn vị, cá nhân điển hình, có thành tích xuất sắc làm nòng cốt trong phong trào văn hóa, văn nghệ của ngành.

– Thông qua mạng xã hội để lan tỏa thông điệp và toàn bộ nội dung chương trình, đồng thời kiểm soát được nội dung, thông điệp, truyền thông trên nền tảng công nghệ và mạng xã hội.

– Việc tổ chức AVET phải được chuẩn bị chu đáo về mặt nội dung, hình thức cũng như các bước tiến hành đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; các đơn vị, cá nhân tham gia AVET trên tinh thần giao lưu, đoàn kết, văn hóa, thực hiện đúng các nội dung của Điều lệ AVET và các quy định của Ban Tổ chức AVET.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐOÀN DỰ THI

1. Đối tượng dự thi

1.1. Hệ A (dành cho khối không chuyên): Học sinh, sinh viên đang học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc, trừ các trường cao đẳng, trung cấp văn hóa nghệ thuật.

1.2. Hệ B (dành cho khối chuyên): Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường cao đẳng, trung cấp văn hóa nghệ thuật trên toàn quốc.

2. Đoàn dự thi cấp toàn quốc: Đoàn dự thi do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố thành lập. Mỗi tỉnh, thành phố thành lập 01 đoàn/hệ để tham gia AVET cấp toàn quốc.

III. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Tên gọi: Hội diễn văn nghệ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2019.

– Tên tiếng anh: The Art festival of Vocational Education and Training 2019 (gọi tắt là AVET).

2. Chủ đề, nội dung

2.1. Mỗi đoàn dự thi có chương trình theo chủ đề riêng do đoàn tự chọn sao cho phù hợp với nội dung của AVET và đặc trưng của đoàn.

2.2. AVET có nội dung ca ngợi tình yêu quê hương, tình yêu đất nước, tình yêu con người Việt Nam và ngành giáo dục nghề nghiệp. Thể hiện ước mơ, tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ, học sinh, sinh viên đối với việc phát triển giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cao trong thời kỳ đổi mới, hiện đại hóa, công nghiệp hóa và hội nhập.

3. Thể loại và thời gian thi

3.1. Thể loại thi: gồm ca, múa, nhạc

– Ca: bao gồm các tiết mục đơn ca, song ca, tam ca hoặc tốp ca. Bài hát biểu diễn bằng tiếng dân tộc thiểu số hoặc bằng tiếng nước ngoài phải có 1 lần hát bằng tiếng Việt phổ thông.

– Múa: bao gồm các tiết mục múa đơn, múa đôi, tốp múa. Phần múa minh họa cho hát và minh hoạ cho biểu diễn nhạc cụ không tính là tiết mục múa dự thi.

– Nhạc: bao gồm độc tấu, song tấu, tam tấu, hoà tấu nhạc cụ dân tộc và hiện đại.

3.2. Thời gian thi: tối đa 30 phút, tính từ lúc người giới thiệu của đoàn bắt đầu giới thiệu về chương trình cho đến thi tuyên bố kết thúc chương trình biểu diễn của đoàn. 

4. Phân cấp và thời gian thực hiện

4.1. Cấp cơ sở (trường)

a) Hình thức tổ chức

– Căn cứ vào điều kiện cụ thể, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức AVET cấp cơ sở, lựa chọn các tiết mục, chương trình văn nghệ xuất sắc cấp cơ sở và tổ chức trao giải.

– Trường hợp cấp tỉnh tổ chức thi online: Các cơ sở tổ chức triển khai nội dung sau:

+ Tổ chức quay video các tiết mục và gửi cho Ban Tổ chức vào hộp thư: captinh@avet.vn. Các cơ sở có thể gửi link Google Drive, gửi trực tiếp tập tin chất lượng cao.

+ Ban Tổ chức AVET cấp toàn quốc sẽ hỗ trợ các tỉnh đăng tải vào hai công cụ chính của cuộc thi là: Website chính thức của cuộc thi tại địa chỉ: http://www.avet.vn. Fanpage của cuộc thi: https://www.facebook.com/avet.vn. Toàn bộ các video các tiết mục sẽ được Ban Tổ chức đăng tải cùng lúc để đảm bảo công bằng trong việc kêu gọi bình chọn online cũng như tiết mục thi.

+ Các cơ sở chia sẻ, kêu gọi bạn bè, người thân quen tương tác, chia sẻ, lan tỏa nội dung thi của trường để làm cơ sở chấm thi vòng cấp tỉnh.

b) Thời gian thực hiện: Trước ngày 01/07/2019. Thời gian cụ thể do các cơ sở giáo dục nghề nghiệp bố trí phù hợp với điều kiện, thời gian để dự thi cấp tỉnh.

4.2. Cấp tỉnh

a) Hình thức tổ chức

– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố tổ chức AVET cấp tỉnh theo Điều lệ do Sở quy định, tổ chức trao giải và khen thưởng cấp tỉnh; lựa chọn các tiết mục xuất sắc và thành lập đoàn tham gia AVET cấp toàn quốc theo 01 trong 02 hình thức sau:

+ Hình thức 1: Tổ chức offline tại Hội trường theo cách truyền thống.

+ Hình thức 2: Tổ chức chấm online các video tiết mục, chương trình văn nghệ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp đăng tải trên website và fanpage chính thức của AVET. Ban tổ chức AVET cấp toàn quốc sẽ hỗ trợ kỹ thuật xây dựng hệ thống bình chọn riêng cho từng tỉnh và tư vấn về cách chấm thi online.

– Trong trường hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố không tổ chức AVET cấp tỉnh thì lựa chọn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có tổ chức thi cấp cơ sở và thành lập đoàn, đăng ký tham gia AVET cấp toàn quốc.

b) Thời gian thực hiện: Trước ngày 30/8/2019.Thời gian cụ thể do tỉnh bố trí cho phù hợp với điều kiện, tình hình của tỉnh.

4.3. Cấp toàn quốc 

a) Cách thức thực hiện

– Bộ Lao động Thương binh và Xã hội giao Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp chủ trì thực hiện AVET cấp toàn quốc.

– Các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đăng ký tổ chức và tham gia AVET toàn quốc trước ngày 15/4/2019; gửi video giới thiệu có chiều dài từ 03 đến 05 phút bao gồm: thông tin giới thiệu đoàn thi, các tiết mục và một vài phân cảnh ngắn trong tiết mục dự thi cho Ban tổ chức AVET cấp toàn quốc vào hộp thư: captoanquoc@avet.vn trước ngày 05/9/2019.

– Căn cứ kết quả các tiết mục, chương trình văn nghệ dự thi của các đoàn, Hội đồng Giám khảo sẽ đề xuất Ban Tổ chức AVET toàn quốc chọn ra các tiết mục (bao gồm cả hệ A và hệ B) vào chung kết để trao giải và công diễn tại Gala tổng kết trao giải.

– Các đoàn thi sẽ tham gia hoạt động tại Nhà Chung từ 5-7 ngày, gồm: Thi các tiết mục và chương trình văn nghệ; tổ chức chụp ảnh đội, hoạt động múa dân vũ và các hoạt động an sinh xã hội…Toàn bộ các hoạt động ở Nhà Chung và các tiết mục biểu diễn tại các đêm thi được đăng tải liên tục trên website, fanpage.

– Video giới thiệu và các hoạt động của từng đoàn sẽ được đăng tải trên website và fanpage của cuộc thi. Các đoàn kêu gọi cộng đồng, học sinh, sinh viên,… lan tỏa và bình chọn cho hoạt động của đoàn mình trong suốt thời gian ở Nhà Chung làm cơ sở nhận giải thưởng được yêu thích bởi cộng đồng.

b) Thời gian, địa điểm tổ chức cấp toàn quốc: Tháng 10/2019, dự kiến địa điểm tại tỉnh Hà Tĩnh. Thời gian và địa điểm chính thức sẽ thông báo sau.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

AVET cấp nào sẽ do cấp đó chủ động xây dựng cơ cấu giải thưởng cho phù hợp với tình hình của cấp đó. Đối với cơ cấu giải cấp toàn quốc, gồm có:

1. Giải toàn đoàn: gồm có01 Giải nhất, 02 Giải nhì, 02 Giải ba và các giải khác.

2. Giải cá nhân (theo từng hệ): 09Giải nhất, 09 Giải nhì, 09 Giải Ba và các giải khác.

Trong quá trình tham gia Nhà Chung, Ban Tổ chức AVET có thể điều chỉnh số lượng, cơ cấu giải thưởng và quyết định các giải phụ khác.

V. KINH PHÍ TỔ CHỨC

1. Nguồn kinh phí

– Cấp cơ sở: Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tự cân đối kinh phí của đơn vị và kêu gọi các nguồn tài trợ (nếu có) để tăng cường điều kiện tổ chức tham dự AVET cấp tỉnh và AVET cấp toàn quốc.

– Cấp tỉnh: Kinh phí tổ chức từ nguồn ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố cấp cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2019 và từ các nguồn huy động tài trợ hợp pháp khác.

Cấp toàn quốc: Kinh phí tổ chức từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp năm 2019 và các nguồn huy động tài trợ hợp pháp khác.

2. Dự toán kinh phí

Do các đơn vị thường trực căn cứ quy định xây dựng dự toán kinh phí chi tiết trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giao Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch trên.

– Bố trí kinh phí và phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức AVET cấp toàn quốc.

– Thành lập Ban tổ chức, Hội đồng giám khảo AVET cấp toàn quốc và ban hành các văn bản liên quan trong quá trình triển khai thực hiện AVET.

– Phối hợp, đôn đốc các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố tổ chức AVET cấp tỉnh và tham gia AVET toàn quốc theo đúng kế hoạch đề ra.

– Phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên truyền về AVET và chủ trì xây dựng Website và hệ thống bình chọn, tổ chức trao giải cấp toàn quốc.

– Vận động tài trợ, huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác để tổ chức AVET cấp toàn quốc (nếu có).

2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố

– Báo cáo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về kế hoạch và bố trí kinh phí tổ chức AVET cấp tỉnh và tham dự cấp toàn quốc.

– Ban hành kế hoạch tổ chức, dự toán kinh phí AVET; tổ chức thực hiện và trao giải AVET cấp tỉnh.

– Thành lập Ban tổ chức, Hội đồng giám khảo AVET cấp tỉnh.

– Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức AVET cấp cơ sở phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng địa phương, đơn vị mình.

– Lựa chọn chương trình văn nghệ, các tiết mục văn nghệ theo hai hệ A, B; thành lập đoàn đăng ký tham gia AVET cấp toàn quốc.

– Phối hợp Đài truyền hình tỉnh và các cơ quan liên quan của tỉnh để triển khai ghi hình chương trình văn nghệ và các tiết mục dự thi gửi Ban tổ chức AVET toàn quốc để bình chọn.

– Tổ chức tập luyện cho thí sinh và thành lập đoàn, tham dự AVET toàn quốc. Kinh phí đi lại, ăn nghỉ, tập luyện của thí sinh tham dự cấp toàn quốc do tỉnh, thành phố tự cân đối.

– Vận động nguồn tài trợ để thực hiện tốt chương trình dự thi (nếu có).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc

– Ban hành kế hoạch tổ chức, dự toán kinh phí, tổ chức thực hiện và trao giải cấp cơ sở.

– Thành lập Ban tổ chức, Hội đồng giám khảo AVET cơ sở. Đăng ký tham gia cấp tỉnh nếu tỉnh tổ chức và đăng ký tham dự cấp toàn quốc nếu được cấp tỉnh lựa chọn, giới thiệu.

– Lựa chọn các tiết mục, chương trình dự thi và tổ chức quay ghi hình chương trình văn nghệ, các tiết mục gửi cho Ban Tổ chức trong trường hợp cấp tỉnh tổ chức thi online.

– Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức tập luyện và tham dự AVET cấp toàn quốc nếu được lựa chọn.

– Vận động các nguồn tài trợ để thực hiện tốt chương trình (nếu có).

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị liên quan căn cứ kế hoạch này triển khai thực hiện. Thông tin chi tiết liên hệ: Vụ công tác học sinh, sinh viên – Tổng cục giáo dục nghề nghiệp; địa chỉ 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; điện thoại: 0243.974.6021./.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 


BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH

 VÀ XÃ HỘI

Số:          /QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày         tháng     năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ

các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2019

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở dạy nghề;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng;

Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2019. Giao Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

Điều 2. Kinh phí tổ chức từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp năm 2019 và các nguồn huy động tài trợ hợp pháp theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 4;

– Bộ trưởng (để b/c);

– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– Lưu: VT, TCGDNN.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Lê Quân