banner-page

Điều lệ hội thi

TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

BAN TỔ CHỨC AVET TOÀN QUỐC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐIỀU LỆ

Hội diễn văn nghệ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2019

(Gọi tắt là AVET)

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-BTCHD ngày    tháng    năm 2019

 của Trưởng Ban Tổ chức AVET toàn quốc)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

a) AVET là hoạt động văn hóa thường kỳ nhằm duy trì, thúc đẩy và nâng cao chất lượng phong trào văn hóa nghệ thuật quần chúng trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tăng cường bồi dưỡng nhân cách, giáo dục chính trị tư tưởng, lối sống, thẩm mỹ toàn diện đi đôi với thi đua dạy tốt, học tốt, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên;

b) Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho học sinh, sinh viên, ngăn chặn tệ nạn xã hội xâm nhập học đường trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

c) Thông qua AVET để củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thực tiễn các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong học sinh, sinh viên.

2. Yêu cầu

a) AVET huy động được đông đảo học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cả nước tham gia, trở thành phong trào rộng lớn trong toàn ngành được tổ chức từ cấp cơ sở, cấp tỉnh, thành phố vàcấp toàn quốc.

b) Lựa chọn được những đơn vị, cá nhân điển hình, có thành tích xuất sắc làm nòng cốt trong phong trào văn hóa, văn nghệ của ngành.

c) Thông qua mạng xã hội để lan tỏa thông điệp và toàn bộ nội dung chương trình,đồng thời kiểm soát được nội dung, thông điệp, truyền thông trên nền tảng công nghệ và mạng xã hội.

d)Việc tổ chức AVET phải được chuẩn bị chu đáo về mặt nội dung, hình thức cũng như các bước tiến hành đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; các đơn vị, cá nhân tham gia AVET trên tinh thần giao lưu, đoàn kết, văn hóa, thực hiện đúng các nội dung của Điều lệ AVET và các quy định của Ban Tổ chức AVET. Hiệu trưởng, lãnh đạo các đơn vị có thí sinh dự thi AVET chịu trách nhiệm trước Ban tổ chức về nhân sự tham dự AVET của đơn vị mình.

Điều 2. Tên gọi, chủ đề, nội dung, chương trình

1. Tên gọi:Hội diễn văn nghệ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2019

– Tên tiếng anh: The Art festival of Vocational Education and Training  2019 (gọi tắt là AVET).

2. Chủ đề, nội dung, chương trình

a) AVET có nội dung ca ngợi tình yêu đối với Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, con người Việt Nam và ngành giáo dục nghề nghiệp. Thể hiện ước mơ, tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ, học sinh, sinh viên đối với việc phát triển giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cao trong thời kỳ đổi mới, hiện đại hóa, công nghiệp hóa và hội nhập.

b) Mỗi đoàn dự thi có chương trình theo chủ đề riêng do đoàn tự chọn sao cho phù hợp với nội dung của AVET và đặc trưng của đoàn.

c) Chương trình tổ chức AVET do Trưởng Ban tổ chức ban hành căn cứ vào quy mô, số lượng thực tế các đoàn đăng ký tham gia AVET.

Điều 3. Đối tượng và đoàn dự thi

1. Đối tượng dự thi

a) Hệ A (dành cho khối không chuyên): Học sinh, sinh viên đang học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc (trừ các trường cao đẳng, trung cấp văn hóa nghệ thuật).

b) Hệ B (dành cho khối chuyên): Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường cao đẳng, trung cấp văn hóa nghệ thuật trên toàn quốc.

2. Đoàn dự thi cấp toàn quốc: Đoàn dự thi do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố thành lập. Mỗi tỉnh, thành phố thành lập 01 đoàn/hệ để tham gia AVET cấp toàn quốc.


Chương II

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỤ THỂ CỦA HỘI THI

Điều 4. Phân cấp và thời gian thực hiện

1. Cấp cơ sở (trường)

a) Hình thức tổ chức

– Căn cứ vào điều kiện cụ thể, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức AVET cấp cơ sở, lựa chọn các tiết mục, chương trình văn nghệ xuất sắc cấp cơ sở và tổ chức trao giải.

– Trường hợp cấp tỉnh tổ chức thi online: Các cơ sở tổ chức triển khai nội dung sau:

+ Tổ chức quay video các tiết mục và gửi cho Ban Tổ chức vào hộp thư: captinh@avet.vn. Các cơ sở có thể gửi link Google Drive, gửi trực tiếp tập tin chất lượng cao.

+ Ban Tổ chức AVET cấp toàn quốc sẽ hỗ trợ các tỉnh đăng tải vào hai công cụ chính của cuộc thi là: Website chính thức của cuộc thi tại địa chỉ: http://www.avet.vn. Fanpage của cuộc thi: https://www.facebook.com/avet.vn. Toàn bộ các video các tiết mục sẽ được Ban Tổ chức đăng tải cùng lúc để đảm bảo công bằng trong việc kêu gọi bình chọn online cũng như tiết mục thi.

+ Các cơ sở chia sẻ, kêu gọi bạn bè, người thân quen tương tác, chia sẻ, lan tỏa nội dung thi của trường để làm cơ sở chấm thi vòng cấp tỉnh.

b) Thời gian thực hiện: Trước ngày 01/07/2019. Thời gian cụ thể do các cơ sở giáo dục nghề nghiệp bố trí phù hợp với điều kiện, thời gian để dự thi cấp tỉnh.

2. Cấp tỉnh

a) Hình thức tổ chức

– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố tổ chức AVET cấp tỉnh theo Điều lệ do Sở quy định, tổ chức trao giải và khen thưởng cấp tỉnh; lựa chọn các tiết mục xuất sắc và thành lập đoàn tham gia AVET cấp toàn quốc theo 01 trong 02 hình thức sau:

+ Hình thức 1: Tổ chức offline tại Hội trường theo cách truyền thống.

+ Hình thức 2: Tổ chức chấm online các video tiết mục, chương trình văn nghệ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp đăng tải trên website và fanpage chính thức của AVET. Ban tổ chức AVET cấp toàn quốc sẽ hỗ trợ kỹ thuật xây dựng hệ thống bình chọn riêng cho từng tỉnh và tư vấn về cách chấm thi online.

– Trong trường hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố không tổ chức AVET cấp tỉnh thì lựa chọn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có tổ chức thi cấp cơ sở và thành lập đoàn, đăng ký tham gia AVET cấp toàn quốc.

b) Thời gian thực hiện: Trướcngày 30/8/2019.Thời gian cụ thể do tỉnh bố trí cho phù hợp với điều kiện, tình hình của tỉnh.

3. Cấptoàn quốc

a) Cách thức thực hiện

– Bộ Lao động Thương binh và Xã hội giao Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp chủ trì thực hiện AVET cấp toàn quốc.

– Các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đăng ký tổ chức và tham gia AVET toàn quốc trước ngày 15/4/2019; gửi video giới thiệu có chiều dài từ 03 đến 05 phút bao gồm: thông tin giới thiệu đoàn thi, các tiết mục và một vài phân cảnh ngắn trong tiết mục dự thi cho Ban tổ chức AVET cấp toàn quốc vào hộp thư: captoanquoc@avet.vn trước ngày 05/9/2019.

– Căn cứ kết quả các tiết mục, chương trình văn nghệ dự thi của các đoàn, Hội đồng Giám khảo sẽ đề xuất Ban Tổ chức AVET toàn quốc chọn ra các tiết mục (bao gồm cả hệ A và hệ B) vào chung kết để trao giải và công diễn tại Gala tổng kết trao giải.

– Các đoàn thi sẽ tham gia hoạt động tại Nhà Chung từ 5-7 ngày, gồm: Thi các tiết mục và chương trình văn nghệ; tổ chức chụp ảnh đội, hoạt động múa dân vũ và các hoạt động an sinh xã hội…Toàn bộ các hoạt động ở Nhà Chung và các tiết mục biểu diễn tại các đêm thi được đăng tải liên tục trên website, fanpage.

– Video giới thiệu và các hoạt động của từng đoàn sẽ được đăng tải trên website và fanpage của cuộc thi. Các đoàn kêu gọi cộng đồng, học sinh, sinh viên,… lan tỏa và bình chọn cho hoạt động của đoàn mình trong suốt thời gian ở Nhà Chung làm cơ sở nhận giải thưởng được yêu thích bởi cộng đồng.

b) Thời gian, địa điểm tổ chức cấp toàn quốc: 6 ngày trong tháng 10/2019, dự kiến địa điểm tại tỉnh Hà Tĩnh. Thời gian và địa điểm chính thức sẽ thông báo sau.

Điều 5. Thể loại dự thi

1. Thể loại dự thi bao gồm:ca, múa, nhạc.

a) Ca: bao gồm các tiết mục đơn ca, song ca(hoặc tam ca) và tốp ca. Bài hát dự thi bằng tiếng dân tộc thiểu số hoặc bằng tiếng nước ngoài phải có 1 lần hát bằng tiếng Việt phổ thông (hoặc có phần dịch lời sang tiếng Việt). Mỗi thí sinh không tham gia quá một tiết mục đơn ca trong chương trình thi.

b) Múa: bao gồm các tiết mục múa đơn, múa đôi, tốp múa (trong một chương trình thi không biểu diễn quá 1 tiết mục múa cùng thể loại). Phần múa minh họa cho hát và minh hoạ cho biểu diễn nhạc cụ không tính là tiết mục múa dự thi. Khuyến khích các tiết mục múa thể hiện ước mơ, tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với phát triển giáo dục nghề nghiệp.

c) Nhạc: bao gồm độc tấu, song tấu, tam tấu, hoà tấu nhạc cụ dân tộc và hiện đại (trong chương trình thi không biểu diễn quá 1 tiết mục cùng thể loại).

2. Các đoàn tự chuẩn bị phần giới thiệu chương trình dự thi của đơn vị mình.

Điều 6. Nhạc đệm, trang trí sân khấu và trang phục

1. Nhạc đệm

a) Các đoàn dự thi tự chuẩn bị nhạc đệm (ghi vào USB hoặc đĩa CD) và được bố trí thời gian ghép nhạc trước thời gian biểu diễn chính thức theo lịch. Trường hợp các đoàn có nhu cầu hỗ trợ nhạc đệm, phải đăng ký trước với Ban tổ chức trong hồ sơ đăng ký chính thức tham gia AVET.

b) Các đoàn có ban nhạc riêng (hoặc hình thức khác)cần bố trí thời gian ra vào sân khấu khi biểu diễn không quá 3 phút để tránh ảnh hưởng đến kế hoạch chung.

c) Người ngoài sân khấu không được hát thay phần của người đang biểu diễn trên sân khấu. Nếu dùng băng, đĩa nhạc đệm thay cho dàn nhạc thì không được dùng băng, đĩa đã có phần lời (kể cả hát bè, đọc lời bình)của bài hát.

2. Trang trí sân khấu

a) Các đoàn được bố trí phông cảnh cho phù hợp với chương trình của đoàn nhưng không làm ảnh hưởng đến đoàn thi khác.

b) Phần trang trí sân khấu thêm của mỗi đoàn trong phần biểu diễn dự thi (nếu có) không được che khuất tiêu đề và sân khấu chính quá 5 phút.

3. Trang phục:Trang phục biểu diễn của thí sinh đảm bảo phù hợp với nội dung tiết mục biểu diễn nhưng không vi phạm thuần phong, mỹ tục và các quy định hiện hành.

Điều 7. Thứ tự biểu diễn và thời gian thi

1. Các đoàn tham gia biểu diễn theo thứ tự rút thăm (ngẫu nhiên).Ban tổ chức có thể lựa chọn đoàn biểu diễn đầu tiên của AVET cấp toàn quốc.

2. Thời gian thi của mỗi đoàn ở AVET cấp toàn quốc tối đa 30 phút, tính từ lúc người giới thiệu của đoàn bắt đầu giới thiệu về chương trình cho đến khi tuyên bố kết thúc chương trình dự thi của đoàn.

Nếu một chương trình dự thi quá thời gian quy định sẽ bị trừ điểm chương trình của đoàn dự thi theo nguyên tắc:

– Trừ 1 điểm: nếu thời gian biểu diễn của toàn đoàn quá 1 phút;

– Trừ 2 điểm: nếu thời gian biểu diễn của toàn đoàn quá 2 phút;

– Trừ 3 điểm: nếu thời gian biểu diễn của toàn đoàn quá từ 3 phút trở lên.

Điều 8. Cách tính điểm tiết mục, điểm chương trình

1. Điểm tiết mục

a) Cách tính điểm: Được chấm theo thang điểm 10, chính xác đến 0,1 và là điểm trung bình cộng của các giám khảo chấm cho tiết mục. Điểm của giám khảo nào cao hơn hoặc thấp hơn từ 1,5 điểm trở lên so với điểm trung bình cộng của cả Hội đồng Giám khảo thì điểm của giám khảo đó sẽ không được cộng vào để tính điểm chấm cho tiết mục đó.

b) Tiêu chí chấm điểm: Điểm tiết mục chấm theo 2 tiêu chí:

– Chất lượng nghệ thuật, nội dung: Điểm tối đa 8 điểm, cụ thể:

+ Nghệ thuật, hình thức biểu diễn: tối đa 4 điểm.

+ Nội dung, tư tưởng, chủ đề: tối đa 2 điểm.

+ Sắc thái tươi trẻ, đậm đà bản sắc dân tộc: tối đa 2 điểm.

Các tiêu chí trên được cho điểm theo mức độ như sau:

  • Đối với loại ca khúc: Hát đúng nội dung tác phẩm, rõ lời, chuẩn về giai điệu, tiết tấu, giàu cảm xúc.
  • Đối với múa phụ họa (nếu có): Phù hợp với nội dung tác phẩm, có hình tượng nghệ thuật, có tính thẩm mỹ. Dàn dựng có biểu tượng làm tăng tính nghệ thuật nội dung tác phẩm (tránh lạm dụng quá mức cần thiết).
  • Đối với thể loại múa độc lập: Các tiết mục có nội dung thể hiện ước mơ, tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ, học sinh, sinh viên đối với việc phát triển giáo dục nghề nghiệp, biên đạo và dàn dựng mang tính sáng tạo, mới lạ, giàu tính thẩm mỹ, có sức lôi cuốn, có hình tượng nghệ thuật rõ ràng, phù hợp với nội dung tiết mục.

– Trang phục biểu diễn: tối đa 2 điểm

Tiêu chí đánh giá: Trang phục đẹp, phù hợp với nội dung tiết mục, mang tính thẩm mỹ cao và chuyên nghiệp.

2. Điểm chương trình

a) Cách tính điểm: Được chấm theo thang điểm 10, chính xác đến 0,1 và là điểm trung bình cộng của các giám khảo chấm cho chương trình biểu diễn của đoàn. Điểm của giám khảo nào cao hơn hoặc thấp hơn từ 1,5 điểm trở lên so với điểm trung bình cộng của cả Hội đồng giám khảo thì điểm của giám khảo đó sẽ không được cộng vào để tính điểm cho chương trình biểu diễn đó.

b) Nội dung, tiêu chí chấm điểm:

– Kết cấu rõ ràng, làm nổi bật được nội dung, chủ đề của AVET: tối đa 4 điểm.

– Các tiết mục có tính logic xuyên suốt: tối đa 3 điểm.

–  Các tiết mục đa dạng về thể loại, tạo được ấn tượng về mặt nghệ thuật, nội dung và phong phú về hình thức thể hiện: tối đa 3 điểm.

c) Điều kiện yêu cầu đối với chấm điểm chương trình: Chương trình dự thi không quá thời gian quy định từ 5 phút trở lên và tham gia biểu diễn tối thiểu 2/3 thể loại sẽ được chấm điểm chương trình.

Điều 9. Xếp hạng toàn đoàn

1. Điều kiện để được xếp hạng toàn đoàn

a) Phải được chấm điểm Chương trình.

b) Không có thí sinh vi phạm quy định của Điều lệ.

2. Cách tính xếp hạng toàn đoàn

a) Điểm xếp hạng toàn đoàn là điểm trung bình cộng của đoàn thuộc hệ A và đoàn thuộc hệ B (nếu có) của tỉnh, thành phố.

– Cách tính điểm đoàn (hệ A hoặc hệ B):  là điểm trung bình cộng của các điểm tiết mục nhân hệ số hai, cộng với điểm chương trình của đoàn.

b) Điều kiện để được chấm điểm toàn đoàn

– Không có thí sinh vi phạm quy định của Điều lệ.

– Đoàn thuộc đoàn do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố thành lập dự thi.

c) Nguyên tắc xếp hạng:

Đoàn có số điểm cao xếp trên. Nếu số điểm bằng nhau, đoàn nào có điểm chương trình cao hơn được xếp trên, sau đó sẽ xét đến số lượng giải nhất, nhì, ba cá nhân.

Điều 9. Đăng ký tham gia

Các đoàn gửi hồ sơ đăng ký dự thi gửi về Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (37B Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, gồm:

a) Danh sách tổng hợp đăng ký dự thi của đoàn (theo mẫu tại Phụ lục 01)

b) Video giới thiệu về đoàn thi, các tiết mục dự thi và Danh sách đăng ký chính thức do lãnh đạo đoàn ký, đóng dấu gửi bằng đường bưu điện (hoặc scan gửi qua địa chỉ email) về Ban Tổ chức giải trước ngày 05/9/2019 theo địa chỉ sau: Vụ công tác học sinh, sinh viên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, số 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; điện thoại: 0243.974.6021; email: gdnn@molisa.gov.vn(Phụ lục 02).

c) Phiếu dự thi có dán ảnh của mỗi thí sinh (theo mẫu tại Phụ lục 3 kèm theo Điều lệ). Mỗi thí sinh tham gia dự thi phải có thẻ học sinh, sinh viên do cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp phát (một bản gốc và một bản photo, sau khi kiểm tra BTC sẽ lưu lại bản photo thẻ HSSV) và 01 ảnh (3 x 4cm) để trong một phong bì ảnh riêngcó ghi rõ họ và tên phía sau (để làm thẻ dự thi).

– Chương trình dự thi của đoàn (theo mẫu tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Điều lệ).

Điều 10. Khen thưởng và kỷ luật

1. Khen thưởng

a) Giải toàn đoàn: gồm có 01 Giải nhất, 02 Giải nhì, 02 Giải ba và 02 giải đoàn được yêu thích nhất.

b) Giải cá nhân (theo từng hệ): 09 giải nhất, 09 giải nhì, 09 Giải Ba, 05 Giải tiết mục được yêu thích nhất.

2. Kỷ luật

Cá nhân, đơn vị nào vi phạm Điều lệ và các quy định của Ban Tổ chức AVET, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị phê bình hoặc hủy bỏ thành tích của cá nhân vi phạm và thành tích của toàn đoàn có cá nhân vi phạm.

Điều 11. Kinh phí

1. Đối với Ban Tổ chức AVET cấp toàn quốc

Căn cứ vào dự toán chi ngân sách được giao; kế hoạch tổ chức AVET năm 2019 và các quy định hiện hành, Ban Tổ chức có trách nhiệm chi cho các hoạt động tổ chức AVET trong khả năng, phạm vi được giao.

2. Đối với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố

– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố có cử đoàn tham gia AVET căn cứ các quy định hiện hành và khả năng nguồn lực tổ chức AVET cấp tỉnh và thực hiện chi phí về đi lại, ăn, ở, tập luyện cho các thành viên của đoàn trước và trong thời gian tham gia AVET cấp toàn quốc.

Các đoàn có thể huy động các nguồn tài trợ hợp pháp khác để tăng cường điều kiện tổ chức, tham gia AVET, khen thưởng và tham gia các hoạt động giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm và các hoạt động chung của đoàn trong quá trình tham gia AVET cấp toàn quốc.

3. Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tự cân đối kinh phí của đơn vị và kêu gọi các nguồn tài trợ để tăng cường điều kiện tổ chức tham dự AVET cấp tỉnh và cấp toàn quốc.

Điều 12. Một số quy định khác

– Để AVET được diễn ra thành công tốt đẹp, Ban tổ chức đề nghị tất cả thí sinh và thành viên các đoàn tham gia AVET có mặt thường xuyên trong suốt quá trình của AVET (cả đoàn chưa đến lượt biểu diễn hoặc đã biểu diễn xong) để cổ vũ cho các Đoàn bạn.

– Thông qua mạng xã hội, các đoàn kêu gọi cộng đồng, sinh viên, v.v… lan tỏa và bình chọn cho hoạt động của đoàn mình trong suốt thời gian ở Nhà Chung làm cơ sở nhận giải thưởng được yêu thích bởi cộng đồng.


Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Ban Tổ chức

Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ra quyết định thành lập và qui định nhiệm vụ cụ thể đối với Ban Tổ chức.

Điều 14 Hội đồng giám khảo: do Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thành lập theo quy định để giúp Ban Tổ chức về công tác giám khảo.

Điều 15.Cơ quan thường trực của Hội diễn

Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực giúp Ban Tổ chức, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp làm đầu mối phối hợp tổ chức AVET.

Địa chỉ: 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024.3974.6021; Email: hssv.tcdn@molisa.gov.vn.


Chương IV

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Giải quyết khiếu nại

  1. Chỉ có Trưởng đoàn mới có quyền khiếu nại bằng văn bản gửi cho Ban Tổ chức khi phát hiện vi phạm Điều lệ, Ban Tổ chức có trách nhiệm xem xét và xử lý.
  2. Khiếu nại về nhân sự, tư cách của thí sinh phải bằng văn bản do Trưởng đoànký tên gửi Trưởng Ban Tổ chức và phải chịu trách nhiệm về khiếu nại của đơn vị mình.
  3. Nếu Ban Tổ chức kết luận đã vi phạm Điều lệ thì đơn vị đó, thí sinh đó không được tham gia.
  4. Trường hợp thí sinh bị khiếu nại nhưng Ban Tổ chức chưa có kết luận thì thí sinh đó vẫn tiếp tục được tham gia, Trưởng đoàn phải viết giấy cam đoan chịu trách nhiệm trước Ban Tổ chức về thí sinh bị khiếu nại của đơn vị mình.
  5. Mọi khiếu nại về tổ chức AVET và kết quả đánh giá phải được đưa ra trong thời gian tổ chức Hội thi, muộn nhất là thời điểm kết thúc cuộc họp của Ban Tổ chức ở ngày biểu diễn cuối cùng của AVET. Sau thời hạn trên, Ban Tổ chức không tiếp nhận và xem xét giải quyết thắc mắc và kết quả biểu diễn của thí sinh các Đoàn.

Điều 17.  Điều khoản thi hành

Ban Tổ chức AVET, Hội đồng Giám khảo, các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức, các đoàn tham gia AVET và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các nội dung quy định tại Điều lệ này.

Trong thời gian thực hiện nếu thấy có những điểm bất hợp lý hoặc không phù hợp sẽ tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh, sửa đổi kịp thời và thông báo tới các Đoàn tham gia./.

BAN TỔ CHỨC AVET 2019

 


 

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

BAN TỔ CHỨC HỘI THI

TIẾNG HÁT HỌC SINH, SINH VIÊN

Số:           /QĐ-BTCHT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Điều lệ Hội thi “Tiếng hát học sinh, sinh viên 

các cơ sở giáo dục nghề nghiệp” toàn quốc lần thứ II năm 2019

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI THI TIẾNG HÁT HỌC SINH,

SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TOÀN QUỐC NĂM 2019

Căn cứ Quyết định số 29/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/TT-BLĐTBXH ngày 28/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở dạy nghề;

Căn cứ Quyết định số      /QĐ-TCGDNN ngày    tháng    năm 2019 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi tiếng hát học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2019;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Hội thi tiếng hát học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2019 (Điều lệ kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Hội thi.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, các thành viên Ban Tổ chức Hội thi, Trưởng đoàn tham gia Hội thi, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Tổng Cục trưởng (để b/c);

– Website TCGDNN ;

– Lưu VT, HSSV.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC GDNN

Đỗ Năng Khánh

3. Cấp toàn quốc

a) Cách thức thực hiện

– Tổng cục giáo dục nghề nghiệp chủ trì tổ chức AVET toàn quốc.

– Các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành lập các đoàn đăng ký tham gia AVET toàn quốc; gửi video chương trình, tiết mục dự thi cho Ban tổ chức vào hộp thư: captoanquoc@AVET.vn trước ngày 15/9/2019.

– Căn cứ kết quả các tiết mục, chương trình văn nghệ dự thi của các đoàn, Ban Giám khảo sẽ đề xuất Ban Tổ chức AVET chọn ra 30 tiết mục (bao gồm cả hệ A và hệ B) vào đêm chung kết.

– Các đoàn thi sẽ tham gia hoạt động tại Nhà Chung trong 05 ngày gồm: Thi chụp ảnh đội, thi hoạt động múa dân vũ và các hoạt động an sinh xã hội. Các đoàn kêu gọi cộng đồng, sinh viên, v.v… lan tỏa và bình chọn cho hoạt động của đoàn mình trong suốt thời gian ở Nhà Chung làm cơ sở nhận giải thưởng được yêu thích bởi cộng đồng.

– Toàn bộ các hoạt động ở Nhà Chung và các tiết mục biểu diễn tại các đêm thi được đăng tải liên tục trên website, fanpage.

b) Thời gian, địa điểm: Dự kiến tổ chức vào tháng 10 năm 2019 tại miền Trung. Thời gian và địa điểm chính thức sẽ thông báo sau.

c) Cách thức chấm thi

– Ban Giám khảo chấm trực tiếp các tiết mục dự thi tại ngày thi theo tiêu chí và Điều lệ AVET toàn quốc.

– Ban Tổ chức thống kê lượt xem, lượt tương tác, chia sẻ trên fanpage và lượt bình chọn trên website của các video dự thi để lựa chọn ra 05 tiết mục được yêu thích nhất (dành cho các tiết mục được bình chọn và chia sẻ nhiều nhất) theo quy tắc: Bình chọn thông qua Fanpage: 1 lượt chia sẻ được 1 điểm; Bình chọn thông qua website: 1 lượt bình chọn được 5 điểm.

–  01 Giải nhất bao gồm: Cờ giải nhất toàn đoàn, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, quà của Nhà tài trợ và tiền thưởng.

– 02 Giải nhì, mỗi giải bao gồm: Cờ giải nhì toàn đoàn, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, quà của Nhà tài trợ và tiền thưởng.

– 02 Giải ba, mỗi giải bao gồm: Cờ giải ba toàn đoàn, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, quà của Nhà tài trợ và tiền thưởng.

– 02 Giải đoàn được yêu thích nhất: dành cho 02 đoàn có lượng chia sẻ và bình chọn cho các hoạt động tại Nhà Chung nhiều nhất, mỗi giải bao gồm: Cờ giải được yêu thích nhất, quà của Nhà tài trợ và tiền thưởng.

2. Giải cá nhân

– 09 giải nhất, mỗi giải bao gồm Huy chương vàng, Giấy chứng nhận Huy chương do Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch phát hành, Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, quà của nhà tài trợ và tiền thưởng;

– 09 giải nhì mỗi giải bao gồm Huy chương bạc, Giấy chứng nhận Huy chương do Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch phát hành, Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, quà của nhà tài trợ và tiền thưởng.

– 09 Giải Ba, mỗi giải bao gồm: Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, quà của nhà tài trợ và tiền thưởng.

– 05 Giải tiết mục được yêu thích nhất: dành cho tiết mục được bình chọn và chia sẻ nhiều nhất bao gồm: Bằng khen của Ban tổ chức, quà của Nhà tài trợ và tiền thưởng.